Tubitak’ın Yeni Patent Destek Programı Yayınlandı

TÜBİTAK Patent Destek Programı Kapsamında Gerçek ve Tüzel Kişilere Sağlanacak Hibe Destek ve Ödül Tutarları Tablosu

Saygıdeğer Müvekkillerimiz; Bilim Kurulunun 02 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının artırılmasını hedefleyen “1602 – TÜBİTAK Patent Destek Programı” 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. Bu program kapsamında Türk Patent Enstitüsüne (TPE), Dünya Fikri Haklar Örgütüne (WIPO), Avrupa Patent Ofisine (EPO), Japonya Patent Ofisine (JPO), Amerika Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisine (USPTO) yapılacak olan her patent başvurusu için destek alınabilecektir. Bu destek programı kapsamında Faydalı Model başvurularına ve incelemesiz patente dönüşen başvuruların Ulusal Patent Başvurusu Araştırma Raporu Desteği sonrasındaki süreçlerine herhangi bir destek sağlanmaz.

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ’NE (TPE) YAPILACAK OLAN ULUSAL PATENT BAŞVURULARINDA;  Araştırma Raporu Desteği,  İnceleme Raporu Desteği,  Vekil kullanılan başvurulara vekil desteği (vekile ödenir)  Patent alınması durumda ise Patent Sahibine ve başvuru süreçlerin patent vekillerine Patent Tescil ödülü verilecektir.

NOT.1: Bir (1) adet Araştırma raporu ve bir (1) adet İnceleme raporuna destek verilir. İncelemesiz patente dönüşen başvurulara inceleme rapor desteği verilmez.

NOT.2: Daha önce TÜBİTAK Patent desteği almamış Patent sahipleri 01.01.2014 tarihinden sonra almış oldukları patentler için Ulusal patent tescil ödülü alabilirler.

NOT.3: Patent başvurusu vekil desteği, vekile yıl içinde yapmış olduğu başvurular (ilana çıkmış) için tek seferde ödenir.

NOT.4: Patent tescil vekil ödülü, başvuru ve tescil aşamalarının tamamında aynı vekilin çalışmış olması ve başvuru sahibinin yazılı onayı şartı ile yıl içinde alınmış tescil belgelerinin tamamı için tek seferde vekile ödenir. WIPO, EPO, USPTO, VE JPO’ YA YAPILAN PATENT BAŞVURULARINDA;  Başvuru veya Araştırma Raporu Desteği,  İnceleme Raporu Desteği,  EPO, USPTO veya JPO’ dan Patent alınması durumunda patent ödülü verilecektir. Patent almaya hak kazanan her patent sahibi, ödül için yeni bir başvuru yaparak ayrıca ödüllendirilecektir. Patent Destek Programı sadece patent sahibine destek vermekle kalmamaktadır. Ulusal başvurularda, patent sahibinin vekil kullanması halinde vekile başvuru için destek verilmekte ayrıca patent almaya hak kazanan patent sahibinin vekili de ayrıca ödüllendirilmektedir.

NOT.5: Ulusal Patent Başvurusu Desteğinden yararlanan başvuru sahibi, aynı patent ailesindeki uluslararası patent başvuruları için bir (1) adet Uluslararası Patent Başvuru Desteği ve Uluslararası İnceleme Raporu Desteklerinden faydalanabilir.

NOT.6: Uluslararası Patent başvurusu desteği almış başvuruların TPE, EPO, JPO veya USPTO tarafından tescil edilmesi halinde patent sahibi TÜBİTAK’a; 1) EPO, JPO veya USPTO tescilleri için Uluslararası Patent Tescil Ödülü başvurusunda,
2) PCT ve EPC kaynaklı olarak TPE’ye tescilleri için ise Ulusal Patent Tescil Ödülü başvurusunda bulunabilir. NOT.3: Aynı patent ailesine mensup bir başvuru için yapılan EPO/ USPTO/ PCT/ JPO başvurularından yalnızca bir patent ofisi için destek verilir

NOT.7: PCT için sadece TPE üzerinden (kabul ofisi olarak) yapılan başvurular desteklenir. Bu kapsamda PCT başvuruları için talep edilecek olan Uluslararası Patent Başvuru Desteğine ilişkin talepler doğrudan TPE’ye yapılacaktır. KİMLER BAŞVURABİLİR? TPE, WIPO, EPO, JPO veya USPTO’ dan herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu Uygulama Esasları kapsamında öngörülen desteklerden faydalanabilirler. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar (kanunla kurulmuş vakıflar hariç), dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri bu program kapsamında destek başvurusu yapamazlar. Gerçek kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) patent başvurusu için, Tüzel kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 20 (yirmi) patent başvurusu için desteklerden faydalanabilirler. Başvuru sayısında; aynı buluş için ulusal ve uluslararası başvurular ayrı başvurular olarak değerlendirilir ve başvuru, inceleme, tescil ve ödül süreçlerinin tamamı tek bir başvuru olarak değerlendirilir. Ulusal Patent Tescil Ödülü ve Uluslararası Patent Tescil Ödüllerine sadece gerçek kişiler, üniversiteler ile KOBİ ölçeğindeki şirketler başvurabilir. Uygulama esasları çerçevesinde desteklenen başvurulara ilişkin hibe destek ve ödül tutarlarının gerçek ve tüzel kişilere TÜBİTAK tarafından doğrudan yapılan ödeme süreçlerinde, gerçek ve tüzel kişilerden vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini zamanında yerine getirmiş olduklarına ilişkin belgelerin istenilmesinin yasal düzenlemeler gereği zorunlu olduğu durumlarda söz konusu belgeler istenilir. BAŞVURU TARİHLERİ Ulusal Patent Araştırma Raporu Desteği, Ulusal Patent İnceleme Raporu Desteği ve Uluslararası Patent Başvuru Desteği, Uluslararası Patent İnceleme Raporu Desteğine 01.01.2014 tarihinden sonra başvuru yapılabilir.

Bu destek programı kapsamında herhangi bir hibe destek veya ödül başvurusu bulunmayan, ancak bu uygulama esaslarının yürürlük tarihi sonrasında ulusal patent tescili almış bu program kapsamında başvuru yapabilecek gerçek ve tüzel kişiler, bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan Ulusal Patent Tescil Ödülü desteğinden yararlanabilir.

Yürürlükten kaldırılan “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Türk Patent Enstitüsü İşbirliğinde Gerçekleştirilen Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Esasları” kapsamındaki 15.11.2013 tarihinde önce destek başvurusu yapmış olan başvuru sahiplerine, yürürlükten kaldırılan mevzuat çerçevesinde işlem yapılmaya devam edilir.

Yürürlükten kaldırılan “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Türk Patent Enstitüsü İşbirliğinde Gerçekleştirilen Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Esasları” kapsamında “Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvurularının İlk Aşamasının Geri Ödemesiz Desteklenmesi” için başvuru yapmış olan başvuru sahipleri, bu Uygulama Esasları kapsamında Uluslararası Patent Başvuru Desteğinden faydalanamazlar. Bu başvuru sahipleri, bu Uygulama Esaslarında belirtilen Uluslararası Patent İnceleme Raporu Desteği ve Uluslararası Patent Ödüllerine başvuru yapabilirler.

Yorum yaz

Site Haritası