Patent İşbirliği Anlaşması

uluslararasi-patent-tescili

Türkiye’nin 01-01-1996 da taraf olduğu patent işbirliği anlaşmasına göre PCT Patent başvurularının çoklu yapılmasını kolaylaştıran dünya çapındaki sistemdir. PCT Sınai Mülkiyetin Korunması için Paris Sözleşmesine taraf olan devletlere açıktır. Bir başvuru ile PCT üyesi ülkelerin tümünü veya bir kısmını belirleyerek buluşumuzun birden fazla ülkede korunması talep edilebilir. PCT Patent başvuruları ulusal patent ofislerine veya WIPO’ ya yapılabilir.

PCT Başvurusunu takiben Avrupa Patent Ofisinden gelecek araştırma raporun değerlendirilmesiyle, müracaatçı başvurunun uluslararası araştırma raporuyla WIPO tarafından yayımlanmasını sağlar. WIPO başvuruda koruma talep edilen ülkelerin patent ofislerine başvuru ve gelen araştırma raporunu ulaştırır. Bu aşamada başvuru sahibi uluslararası ön inceleme talebinde de bulunabilir. Başvuru sahibi uluslararası başvuru tarihinden itibaren 20 ay içinde ulusal işlemlere başlamalıdır. Başvuru yapılan ülkelerdeki süreçler ve işlemler her ülkenin kendi prosedürüne göre yürütülür.

Yapılan uluslararası patent başvurusu, belirlenen PCT ’ye üye ülkelerin tümünde bir ulusal patent başvurusu etkisine sahiptir. Başvuru PCT üyesi ülkelerden bölgesel patent anlaşmalarından (ARIPO Harare Protokolü, OAPI Anlaşması, Avrasya Patent Sözleşmesi ve Avrupa Patent Sözleşmesi) birine üye olan ülkelerde de, o ülkenin ilgili bölgesel patent için belirlenmiş olması koşuluyla bir bölgesel patent başvurusu etkisine sahip olacaktır. (Dikkat edilmesi gereken husus, bu ülkelerin bazılarında PCT yoluyla yalnızca bölgesel patent elde edilebilmesidir). Bir uluslararası patent başvurusunun, PCT üyesi ülkelerin tümünde etkili olan uluslararası standartlar olan, Anlaşmada ve Yönetmeliğinde yer alan bazı gerekliliklere uygun olarak hazırlanması gerektiğinden, daha sonraki ayrı ayrı ulusal (veya bölgesel) şekli şartlara (ve bunlarla ilgili harcamalara) adaptasyonu gerekmeyecektir. Bir patentin verilmesi ulusal veya bölgesel ofislerin sorumluluğundadır. Fakat bu ofisler nezdinde patent başvurusu işlemlerinin başlaması (“ulusal safha” veya “bölgesel safha”), içerik incelenmesi de dahil olmak üzere, rüçhan tarihinden itibaren 30 ayın sonuna kadar ertelenir. PCT üzerinden yapılan başvuruda ödenecek ücret uluslararası patent başvurusunun yapılması, araştırılması ve yayınlaması ücretlerini içerir.

Uluslararası patent başvuruları, bir uluslararası Araştırma Otoritesi tarafından “Uluslararası araştırmaya” tabi tutulur. Uluslararası araştırma, birçok patent başvurusunun yapıldığı dillerdeki (İngilizce, Fransızca, Almanca, bazı durumlarda Çince, Japonca, Rusça ve İspanyolca) patent belgelerinin ve diğer teknik literatürün yüksek kaliteli bir araştırmasıdır. Üst düzeyde araştırma, PCT’nin başvurulacak dokümantasyon için belirlediği standartlar, nitelikli personel ve uluslararası araştırmaları yapmak için özel olarak görevlendirilmiş deneyimli patent ofisleri olan uluslararası araştırma otoritelerinin etkin araştırma metotlarıyla sağlanır. Uluslararası araştırma otoriteleri; Avusturya, Avustralya, Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, İspanya, İsveç, ABD Patent Ofisleri ve Avrupa Patent Ofisidir. Verilen bir uluslararası patent başvurusu için bir veya daha fazla yetkili uluslararası Araştırma Otoritesi olabilir.

Uluslararası araştırmanın sonuçları, uluslararası patent başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren genellikle 4 veya 5 aya kadar tarafınıza gönderilen uluslararası araştırma raporunda yer alır. Uluslararası araştırma raporu buluşunuzun değerine ait açıklamayı içermez, fakat patent başvurunuzun istemleriyle ilgili tekniğin bilinen durumuna ait dokümanların listesini içerir ve yenilik ve buluş basamağı (aşikâr olmama) soruları ile ilgili olarak, alıntıların muhtemel ilgilerinin kanıtlarını verir. Bu, belirlediğiniz ülkelerde patent elde etme şansınızı değerlendirmenizi sağlar. Olumlu, yani patentin verilmesine engel olmayacağı gözüken önceki teknikle ilgili dokümanları içeren bir araştırma raporu, koruma istediğiniz ülkelerde başvurunuzu devam ettirmenizde yardımcı olacaktır. Rapor olumsuz ise (Örneğin, buluşunuzun yenilik veya buluş basamağını sorgulayan önceki tekniğe ait dokümanları içeriyorsa) uluslararası başvurunuzdaki istemleri kısmen değiştirme (buluşunuzu önceki teknikten daha iyi ayırmak için) veya yayımlanmadan önce başvuruyu geri çekme şansına sahip olunabilir. Yüksek kaliteli uluslararası araştırma, verilen bir patentin itiraz edilebilir olma ihtimalinin azalmasını sağlar ve böylece yatırım kararı almanızda size değerli bir veri sağlamış olur. Uluslararası başvuru daha önceden geri çekilmemişse, Uluslararası Büro tarafından rüçhan tarihinden itibaren 18 ayın bitiminden hemen sonra uluslararası araştırma raporu ile birlikte yayımlanır ve her belirlenen ofise bildirilir.

PCT sisteminde; ilgili ücretlerin ödenmesiyle, başvurunun uluslararası ön incelemesi yapılır. Bu ön inceleme, uluslararası kabul edilmiş patentlene bilirlik kriterlerine (yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik) göre, uluslararası araştırma raporuna dayanarak yapılır. Ön inceleme yukarıda bahsedilen uluslararası araştırma otoritelerinin niteliklerine sahip uluslararası ön inceleme otoriteleri tarafından yerine getirilir. Başvuru sahibi olarak, uluslararası ön incelemeye, düzeltmeler ve fikirler sunarak, aktif olarak katılabilir. Uluslararası ön inceleme otoriteleri, İspanya ulusal ofisi dışındaki yukarıda anılan uluslararası araştırma otoriteleridir. Uluslararası yapılmış bir patent başvurusu için, bir veya daha fazla yetkili uluslararası ön inceleme otoritesi olabilir.

Uluslararası ön inceleme sonuçları tarafınıza gönderilecek olan uluslararası ön inceleme raporunda yer alır, raporun kopyaları da Uluslararası Büro tarafından ilgili ofislere gönderilir. Rapor, araştırması yapılan her bir istemin yukarıda anılan uluslararası kriterlerin uygunluğuna ilişkin görüşleri kapsar. Rapor olumlu ise, ulusal veya bölgesel ofislerde başvurunuzu devam ettirmek için kuvvetli bir temel teşkil eder. Patentin verilmesi kararı, uluslararası patent başvurusunda belirlenen ulusal veya bölgesel ofislerin her birinin kendi sorumluluğundadır.

Başvuru uluslararası yayına kadar (rüçhan tarihinden 18 ay sonra) başvuru sahibinin izni olmadıkça üçüncü kişilerin görmesine izin verilmez. Başvuru geri çekildiği takdirde uluslararası yayın gerçekleşmez ve üçüncü kişilerin görme ihtimali ortadan kalkar. Başvuru Uluslararası yayına açıldığında üçüncü kişiler dosyadaki dokümanların kopyalarını ilgili büro veya bölgesel ofislere talep edebilir. Gelen araştırma ve inceleme raporundan sonra başvurunun devam edilip edilmeyeceğiyle ilgili karardan sonra ulusal safhaya girmek için değişik ulusal gereklilikler yerine getirilmelidir. Bu gereklilikler ulusal ücretleri ödemeyi ve bazı durumlarda başvurunun yapıldığı veya değiştirildiği şekliyle tercümesinin yapılmasını içerir. Bu işlemler rüçhan tarihinden itibaren 30. ay bitmeden yapılır.

PCT üzerinden yapılacak bir başvurunun en önemli avantajı, her bir ülkeye yapılacak olan tek tek başvuruya göre, vekil atama, çeviri yapma ve ücret ödeme vb. konularda kolaylık sağlanmasıdır.

Yorum yaz

Site Haritası