Entegre Devre Topografyası Başvuru ve Hizmetler

Entegre Devre Topografyası başvurusu için İstek Patent vekillerinin derlediği belgeler…

 • Başvuru dilekçesi
 • Devrenin elektronik işlev veya işlevlerini belirten bilgileri kapsayan Entegre Devre Topografyasının bir sureti ve çizimleri
 • Entegre devre topografyası işlevi hakkında özet bilgi
 • Başvuru harcının ödendiğine dair makbuz
 • Vekaletname
 • Tüzel kişi başvurularında imza sirküleri

İstek Patent müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirdiği entegre devre tescil işlemleri…

 

Hak sahibinin adres, unvan, nev’ i değiştirme ve birleşme talepleri

Entegre Devre Topografyası hak sahibi adres, unvan, nev’i değiştirme ve birleşme durumlarını Tpe’ ye bildirmek zorundadır. Bu işlemlerin sicile kayıt edilerek bültende yayınlanabilmesi için hak sahibi veya vekilinin aşağıdaki belgeleri her bir başvuru için ayrı ayrı vermesi gerekmektedir.

 • Talep dilekçesi
 • İlgili harç miktarının ödendiğine dair makbuz
 • Adres ve/ veya ünvan değişikliğini, nev’inin değiştirildiğini veya birleştirildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Hak sahibi işlemi vekil aracılığı ile gerçekleştiriyorsa vekaletname

 

Entegre Devre Topografyası Devri

Entegre devre topografyası başvurusu veya tescilinden kazanılan haklar bir başkasına devir edilebilir. Devrin gerçekleşmesi için sicile kaydedilmesi ve bültende yayımlanması zorunludur. Devir işlemi için aşağıdaki belgeler gereklidir…

 • Talep dilekçesi
 • Devir eden ve alanın imza ve beyanlarını, tescil numarasını içeren noter tasdikli ve müstenidatlı devir senedi
 • Tescil belgesi aslı
 • İşlem için gereken harcın yattığını gösterir belge
 • Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname

 

Entegre Devre Topografyasının Miras Yolu ile İntikali

Entegre devre topografyası başvurusu veya tescilinden kazanılan haklar miras yolu ile intikal edebilir. Tpe siciline kayıt edilmesi ve bültende yayımlanması için aşağıdaki belgeler istenir.

 • Talep dilekçesi,
 • Mahkeme kararı
 • İşlem için gereken harcın yattığını gösterir belge
 • Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

 

Entegre Devre Topografyası Lisans Sözleşmesi
Entegre devre topografyası başvurusu veya tescilinden kazanılan hakların kullanma yetkisi ulusal sınırın tamamında veya bir bölümünde geçerli olmak üzere lisans sözleşmeleri ile tanzim edilebilir. Yapılan lisans sözleşmesinin sicile kaydı ve bültende yayınlanması gerekmekte olup aşağıdaki belgeler istenmektedir.

 • Talep dilekçesi
 • Lisans hakını veren ve alanın imza ve beyanlarını, tescil numarasını içeren noter tasdikli ve müstenidatlı devir senedi
 • Tescil belgesi aslı
 • İşlem için gereken harcın yattığını gösterir belge
 • Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

 

Entegre Devre Topografyası Rehin İşlemleri

Entegre devre topografyası başvurusu veya tescilinden kazanılan haklar rehine konu olabilir. Yapılan rehin işleminin geçerli olabilmesi için sicile kaydedilerek bültende yayınlanması gerekmektedir. Rehin işlemi için gereken evraklar…

 • Talep dilekçesi
 • Rehin veren ve alanın imza ve beyanlarını, tescil numarasını içeren noter tasdikli ve müstenidatlı devir senedi
 • Tescil belgesi aslı
 • İşlem için gereken harcın yattığını gösterir belge
 • Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

 

Tescil belgesinin yeniden düzenlenmesi

Adres, unvan değişiklikleri, nev’i değiştirme, birleşme, devir, intikal, tescil belgesinin kaybı gibi benzeri hallere ilişkin olarak, talep üzerine tescil belgesinin yeniden düzenlenerek entegre devre topografyası hak sahibine veya vekiline gönderilebilmesi için Tebliğde belirtilen tescil belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir belgenin verilmesi zorunludur.

Konuşmaya Başla
Whatsapp'dan Yazın !
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz :)