Marka Sahibinin Açabileceği Dava Talepler

  1. a) Davacının sınai mülkiyet hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin önlenmesi ve durdurulması.
  2. b) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen tecavüze konu ürünlere, bunların üretiminde münhasıran kullanılan vasıtalara ya da patenti verilmiş usulün icrasında kullanılan vasıtalara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde, Türkiye sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman veya bölge gibi alanlar dâhil, bulundukları her yerde elkonulması ve bunların saklanması.
  3. c) Herhangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi.MARKA SAHİBİNİN AÇABİLECĞİ HUKUK DAVALARI VE TALEPLER: Marka hakkı 3. Kişilerce ihlal edilen hak sahipleri marka haklarına tecavüz teşkil ettiği gerekçesiyle 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’ nun Ortak Hükümler Başlıklı kısmının 149. Maddesinde yer alan hüküm uyarınca,  mahkemeden aşağıdaki taleplerde bulunabilir:
   1. a) Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti
   2. b) Muhtemel tecavüzün önlenmesi.
   3. c) Tecavüz fiillerinin durdurulması

   ç) Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini.

   1. d) Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde el konulması

   .e) el konulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması.

   1. f) Tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle masraflar tecavüz edene ait olmak üzere el konulan ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya sınai mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası.
   2. g) Haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması hâlinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesi veya ilgililere tebliğ edilmesi.

   Yukarıda sayılan bu hallerden birinin varlığı durumunda marka hakkına tecavüz olgusu gerçekleşmiş sayılmaktadır. Bu kapsamda marka sahipleri, tecavüz fiilini gerçekleştiren kişilere karşı birtakım imkanlar elde etmekte gerek hukuk davası gerekse ceza davası gibi davalar açabildiği gibi, dava devam ederken taklit marka ürünlerin toplatılması gibi taleplerde bulunma hakkına sahiptirler

    

   TAZMİNAT:

   Sınai Mülkiyet hakkına tecavüz fiilini işleyen kişiler hak sahibinin zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

   Tazminata ilişkin hükümlere 6769 Sayılı Kanun’ un 150. Maddesinde yer verilmiş olup, aynı Kanun’ un 151. Maddesinde belirtildiği gibi hak sahibinin uğradığı zarar fiili kaybı ve yoksun kalınan kazancı kapsamaktadır.

   Yoksun kalınan kazanç, zarar gören hak sahibinin seçimine bağlı olarak, aşağıdaki değerlendirme usullerinden biri ile hesaplanır:

   1. a) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, hak sahibinin elde edebileceği muhtemel gelir. b) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazanç.
   2. c) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin bu hakkı bir lisans sözleşmesi ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması hâlinde ödemesi gereken lisans bedeli.

    

    Bunun yanı sıra;  6769 Sayılı Kanun’ un 159. Maddesi uyarına marka sahibi Mahkemeden İhtiyati Tedbir Talep edebilecektir  Şöyle ki;

   Bu Kanun uyarınca dava açma hakkı olan kişiler, dava konusu kullanımın, ülke içinde kendi sınai mülkiyet haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde gerçekleşmekte olduğunu veya gerçekleşmesi için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını ispat etmek şartıyla, verilecek hükmün etkinliğini temin etmek üzere, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir.

   İhtiyati tedbirler özellikle aşağıda belirtilen tedbirleri kapsamalıdır

  İstek Patent marka sahipliği ihtilafında uzman hukukçu kadrosu ile hukuki desteği sağlamaktadır. Daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Konuşmaya Başla
Whatsapp'dan Yazın !
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz :)