TASARIM SAHİBİNİN AÇABİLECEĞİ HUKUK DAVALARI VE TALEPLER:

Marka Hakkı ihlallerine karşı hak sahipleri; 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun Ortak Hükümler Başlıklı kısmında 149. Maddede yer alan hüküm gereğince, , “, mahkemeden aşağıdaki taleplerde bulunabilir:

  1. a) Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti
  2. b) Muhtemel tecavüzün önlenmesi.
  3. c) Tecavüz fiillerinin durdurulması

ç) Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini.

  1. d) Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde el konulması
  2. e) elkonulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması.
  3. f) Tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle masraflar tecavüz edene ait olmak üzere el konulan ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya sınai mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası.
  4. g) Haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması hâlinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesi veya ilgililere tebliğ edilmesi.

Sınai Mülkiyet hakkına tecavüz fiilini işleyen kişiler hak sahibinin zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Tazminata ilişkin hükümlere 6769 Sayılı Kanun’ un 150. Maddesinde yer verilmiş olup, aynı Kanun’ un 151. Maddesinde belirtildiği gibi hak sahibinin uğradığı zarar fiili kaybı ve yoksun kalınan kazancı kapsamaktadır.

Yoksun kalınan kazanç, zarar gören hak sahibinin seçimine bağlı olarak, aşağıdaki değerlendirme usullerinden biri ile hesaplanır:

  1. Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, hak sahibinin elde edebileceği muhtemel gelir
  2. Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazanç.
  3. Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin bu hakkı bir lisans sözleşmesi ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması hâlinde ödemesi gereken lisans bedeli.

TASARIMIN GASPI

Tasarım başvurusu gerçek hak sahibi olmayan bir kişi tarafından yapılmış veya tasarım bu kişi adına tescil edilmişse veya tescilsiz tasarım gerçek hak sahibi olmayan bir kişi tarafından kamuya sunulmuşsa, gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişi, tasarım hakkından doğan diğer hak ve talepleri saklı kalmak kaydıyla, tasarım sahipliğinin kendisine devredilmesini veya tasarım sahibi olarak tanınmayı mahkemeden talep edebilir.

Konuşmaya Başla
Whatsapp'dan Yazın !
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz :)