Patentin Hükümsüzlüğüyle İlgili Davalar

Aşağıdaki hallerde patentin hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir

  • Patent konusunun, patent verilebilirlik şartlarına (Yenilik, Tekniğin bilinen durumunun aşılması, Sanayi’ ye uygulanabilirlik) sahip olmadığı ispat edilmişse;
  • Buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanmadığı ispat edilmişse;
  • Patent konusunun, yapılmış olan başvurunun kapsamı dışına çıktığı, ispat edilmişse;
  • Patent sahibinin, patent isteme hakkına sahip bulunmadığı ispat edilmişse.
  • Patent sahibinin, patent isteme hakkına sahip bulunmadığı hakkındaki iddia, ancak, buluşu yapan veya halefleri tarafından ileri sürülebilir.

Hükümsüzlük nedenleri patentin sadece bir bölümüne ilişkin bulunuyorsa, sadece o bölümü etkileyen istem veya istemlerin iptali suretiyle, kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Bir istemin kısmen hükümsüzlüğüne karar verilemez.

Patentin hükümsüzlüğü, zarar gören kişiler veya Cumhuriyet Savcıları kanalıyla ilgili resmi makamlar tarafından istenebilir. Ayrıca, patentin hükümsüzlüğünü, patent isteme hakkına sahip kişiler de ileri sürebilir.

Patentin hükümsüzlüğü koruma süresinin devamınca veya hakkın sona ermesini izleyen beş yıl içinde dava edilebilir.

Patent davaları konusunda uzman avukatları bünyesinde bulunduran İstek Patent, İstanbul, İzmir ve Ankara’ da müvekkillerine hukuki desteği sağlamaktadır.